Vad har hänt med Folkpartiet ”liberalerna”

Det finns säkert de som undrar, i alla fall tillhör jag själv dessa, vad som har hänt med Sveriges enda i grunden liberala parti!?

Låt er inte luras av konservativa sajter såsom Fria tider och andra att ”liberal” är liktydigt med vänsterpolitik eller kulturmarxism. Däremot är ju Folkpartiet liktydigt med detta idag. Så hur förvandlades det liberala partiet Fp till det kulturmarxistiska partiet av idag? Idag domineras partiet av godhetsapostlar helt utan moralisk och intellektuell hederlighet: Erik Ullenhag, Birgitta Olsson, Cecilia Malmström och så vidare. Listan kan göras oändligt lång, ingen vidare nämnd och glömd.

Partiet har genomgått tre faser: 1) Innan sammanslagningen. Två partier: liberalerna (stadsliberaler) och frisinnade (frikyrkliga främst på landsbygden). De förra lutade väl mer åt de ekonomiska frågorna om näringsfrihet och konkurrensneutralitet medan de senare småföretagarvillkor och religions- och mötesfrihet. 2) Efter sammanslagningen. Ett klassiskt liberalt parti, socialliberalt i ekonomiskt hänseende, frisinnat i ”andliga” frågor, men värderingsmässigt solitt borgerligt, ex. i utbildningsfrågor. 3) Efter kulturrevolutionen. Ja, vi har haft en kulturrevolution i Sverige. Den skedde inte med våld, men skedde lika fullt. Folkpartiet blev infiltrerat av 68-vänstern som inget annat borgerligt parti = Per Gahrton, Bengt Westerberg m. fl. Det tog ett tag, men 40 år senare är Fp helt genomsyrat av kulturmarxistisk ”värdegrund”.

Låt oss titta på vad en Folkpartist av den gamla stammen hade att säga så sent som 1970. Erik Boheman var en Sveriges viktigaste politiker och diplomater från och med andra världskriget och talman i första riksdagskammaren. Följande kommer ur andra delen av hans memoarer: Tankar i en talmansstol.

U-landshjälp — ett skuldkomplex
I och för sig är det givetvis glädjande att en stark opinion håller på att växa fram i vårt land för en utvidgad hjälp till den underutvecklade världen och att en större förståelse finns i ganska vida kretsar för att problemet om förhållandet mellan i-länder och u-länder utgör både vår och kommande generationers prövosten. Denna opinion är väl dock allt fortfarande inte förhärskande, och jag skulle tro att majoriteten av svenska folket visserligen betraktar svensk u-landshjälp som något berättigat men under förutsättning att den inte hindrar oss att arbeta bort befintliga eller påstådda brister i vårt eget samhälle samt inte heller hindrar en fortgående om också kanske något långsammare stegring av vår levnadsstandard.

Det synes mig emellertid som om hela diskussionen om vår och andra länders u-landshjälp delvis vilar på felaktiga premisser. Man tycks ganska allmänt anse att hela västerlandet och särskilt de forna kolonialländerna men även Förenta Staterna och till och med Sverige borde känna skuldkänslor och skam över det tillstånd som nu råder i så många u-länder, och att detta förhållande borde utgöra ett av de mest bärande motiven för en ökad u-landshjälp. För min del skulle jag vilja bestrida detta. Gör det tankeexperimentet, att u-länderna fått utveckla sig alldeles fritt och oberoende utan att utsättas för västerländskt inflytande och utan att något av dem någonsin varit under kolonialt välde. Kan man verkligen tänka sig att förhållandena då skulle varit bättre där än de är i dag?

Det kan visst inte förnekas att slavhandlarna i Afrika utförde avskyvärda handlingar, även om den värsta slavhandeln långt efter det att den amerikanska och europeiska upphört, bedrevs av araber, som ju också räknas till den underutvecklade världen. Och denna slavhandel har väl den dag som i dag är inte helt upphört. Visst har kolonialmakterna åtminstone under tidigare perioder ekonomiskt utnyttjat de erövrade områdena, men i nyare tid gav kolonialmakterna i allmänhet i ekonomiskt avseende mer än de tog. Det blev med andra ord en ganska dyrbar affär. Man kan kanske med ett visst berättigande hävda att de sanitära och farsotsbekämpande åtgärder som västerlandet vidtagit i u-länderna, vare sig de var kolonier eller icke, bidragit till befolkningsexplosionen och dymedelst förvärrat förhållandena. Men är det någon som på allvar vill hävda att dessa åtgärder inte hade bort vidtagas?

Hade någon folkpartist skrivit något så vettigt idag, hade det antingen varit en Sverigedemokrat eller en snart före detta Folkpartist.

Lär er politiska och ideologiska historia Folkpartiet! Om ni inte är liberaler, varför är ni då inne och förstör ett liberalt parti? Varför inte gå över till Miljöpartiet eller Vänstern istället? Eller lägg ned, innan väljarna tröttnar på er…