Varför den katolska kyrkan är kättersk

Den anser att

– Påven står över alla andra biskopar av gudomlig rätt,

vilket motbevisas av Lukas 22:

25 Då sade han till dem: Verldslige Konungar regera; och de, som magtena hafva, kallas nådige herrar; 26 Men I icke så; utan den som störst är ibland eder, han skall vara som den yngste, och den der ypperst är, han vare såsom en tjenare. 27 Ty hvilkendera är större, den som sitter, eller den som tjenar? Är icke han som sitter? Men jag är midt ibland eder, såsom den som tjenar. 28 Men I ären de samme, som med mig blifvit hafven uti mina frestelser. 29 Och jag vill beställa eder riket, såsom min Fader hafver det beställt mig; 30 Att I skolen äta och dricka öfver mitt bord, i mitt rike; och skolen sitta på stolar, och döma tolf Israels slägter.

Och av Matteus 18:

1 I den tiden gingo Lärjungarna till Jesum, och sade: Hvilken är den störste i himmelriket? 2 Då kallade Jesus fram ett barn, och ställde det midt ibland dem; 3 Och sade: Sannerliga säger jag eder, utan I omvänden eder, och varden såsom barn, skolen I icke komma i himmelriket. 4 Hvilken nu sig sjelf så förnedrar, som detta barnet, han är den störste i himmelriket;

och 23

8 Men I skolen icke låta kalla eder Rabbi; ty en är edar Mästare, Christus, och I ären alle bröder. 9 Och I skolen ingen fader kalla eder på jordene; ty en är edar Fader, som är i himlom. 10 Och I skolen icke låta kalla eder Mästare; ty en är edar Mästare, Christus. 11 Den som är ypperst ibland eder, han skall vara edar tjenare. 12 Ty den sig upphöjer, han skall varda förnedrad; och den sig förnedrar, han skall varda upphöjd. 13 Ve eder, Skriftlärde och Phariseer; I skrymtare, som tillsluten himmelriket för menniskomen; I gån icke der sjelfve in, och dem som in vilja, tillstädjen I icke ingå.

Och Galaterbrevet 2, där Petrus inte ses som en ofelbar auktoritet:

11 Men då Petrus kom till Antiochien, stod jag honom uppenbarliga emot; ty klagomål var kommen öfver honom. 12 Ty förr än någre voro komne ifrå Jacobo, åt han med Hedningarna; men då de kommo, unddrog han sig, och skiljde sig ifrå dem; ty han fruktade dem som voro af omskärelsen. 13 Och de andre Judar skrymtade ock med honom, så att Barnabas vardt ock bedragen till att skrymta med dem. 14 Men då jag såg, att de icke rätteliga vandrade efter Evangelii sanning, sade jag till Petrum uppenbarliga för allom: Medan du, som äst en Jude, lefver som en Hedning, och icke som en Jude, hvarföre tvingar du då Hedningarna till att lefva efter Judasättet? 15 Ändock vi af naturen äre Judar, och icke syndare af Hedningomen; 16 Likväl, efter vi vete, att menniskan icke varder rättfärdig genom lagsens gerningar, utan genom trona på Jesum Christum, så tro vi ock på Christum Jesum, att vi skole rättfärdige varda genom trona på Christum, och icke af lagsens gerningar; derföre att intet kött varder rättfärdigadt genom lagsens gerningar.

Samt av Petrus själv i 1 Petrusbrevet:

2Föder Guds hjord, som är ibland eder; och hafver akt på honom, icke nödige, utan sjelfviljande; icke för slem vinnings skull, utan af en god vilja; 3Icke heller såsom herrar öfver sitt folk; utan varer hjordenom till efterdömelse. 4Och sedan, då öfverste Herden uppenbar varder, skolen I undfå härlighetenes ovanskeliga krona.

Alltså är alla apostlar lika i andligt hänseende, även om Petrus var en av ledarna i gruppen i världsligt hänseende.

– Påven är Jesu ställföreträdare på jorden, såsom Petrus arvtagare (det bör här för övrigt noteras att det inte finns några bevis för kontinuerliga kopplingar mellan Petrus och den första påven). — När det själva verket är evangeliet som är vägen till frälsning och alla troende är likar. — Detta motbevisas också av kyrkans historia, där de tidiga kyrkornas biskopar alla var likvärdiga och inte underställda Rom.

När Jesus säger till Petrus: Du är den klippa, varpå jag skall bygga min kyrka, och du skall få himmelrikets nycklar, så bör man vara medveten om att 1) Jesus syftar på det Petrus just har sagt, nämligen att Jesus är Herren, 2) Det är en ordlek, för smeknamnet ”Petrus” betyder ”liten sten”, och när Jesus säger, ”Småsten, du är den klippa, varpå…” så är det en riktigt fyndig ordvits. Så hela påvens maktanspråk bygger på en feltolkning av en ordvits!

Vill för övrigt flika in hur Bibel2000 har översatt denna passage felaktigt och till och med betonar, helt i motsats till den tidiga kyrkan och den protestantiska tradtionen, att det är Petrus som är klippan, och inte tron. Så här lyder den i Karl XII:s Bibel (Matt. 16):

16Då svarade Simon Petrus, och sade: Du äst Christus, lefvandes Guds Son. 17Då svarade Jesus, och sade till honom: Salig äst du, Simon, Jone son; ty kött och blod hafver dig det icke uppenbarat; utan min Fader, som är i himmelen. 18Och jag säger dig igen, att du äst Petrus; och uppå detta hälleberget skall jag bygga mina församling; och helvetes portar skola icke varda henne öfvermägtige.

Och så här i B2000:

16Simon Petrus svarade: »Du är Messias, den levande Gudens son.« 17Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. 18Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Detta inflikade ”Klippan” direkt efter Petrus är inte bara frånvarande i originaltexten på grekiska, det är dessutom en felöversättning av Petrus, som alltså inte betyder klippa. I den första översättningen gör man istället åtskillnad genom att använda ”hälleberget”. Testa nu din egen tro: vad är det som inte dödsrikets portar rår på? Är det Petrus? Eller är det tron på att Jesus är Messias, den levande Gudens Son? Om du svarar det förra är du möjligen katolik, det senare protestant.

Men varför bråka, låt oss rådfråga all tiders kanske främste och mest inflytelserike teolog, Augustinus av Hippo, beundrad inte minst av katoliker; vad tyckte han?

We who are Christians in name and in deed do not believe in Peter, but in him in whom Peter believed; we have been drawn to Christ by Peter’s exhortations, not drugged by his incantations; we have been helped by his services, not hoodwinked by his sorceries. Christ was Peter’s teacher in that faith which leads to everlasting life. The same Christ is our teacher too.
— St. Augustine’s City of God

”Thou art Peter, and upon this rock which thou hast confessed . . . saying, ‘Thou art the Christ, the Son of the living God,’ I will build my church.”
[ Sermon XXVI., On Matt. XIV. 25, paragraph 1.]

Här följer ett utdrag ur den katolska kyrkans trosbekännselse, källa: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p4.htm:

The episcopal college and its head, the Pope

880 When Christ instituted the Twelve, ”he constituted [them] in the form of a college or permanent assembly, at the head of which he placed Peter, chosen from among them.”398 Just as ”by the Lord’s institution, St. Peter and the rest of the apostles constitute a single apostolic college, so in like fashion the Roman Pontiff, Peter’s successor, and the bishops, the successors of the apostles, are related with and united to one another.”399

881 The Lord made Simon alone, whom he named Peter, the ”rock” of his Church. He gave him the keys of his Church and instituted him shepherd of the whole flock.400 ”The office of binding and loosing which was given to Peter was also assigned to the college of apostles united to its head.”401 This pastoral office of Peter and the other apostles belongs to the Church’s very foundation and is continued by the bishops under the primacy of the Pope.

882 The Pope, Bishop of Rome and Peter’s successor, ”is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful.”402 ”For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ, and as pastor of the entire Church has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise unhindered.”403

883 ”The college or body of bishops has no authority unless united with the Roman Pontiff, Peter’s successor, as its head.” As such, this college has ”supreme and full authority over the universal Church; but this power cannot be exercised without the agreement of the Roman Pontiff.”404

884 ”The college of bishops exercises power over the universal Church in a solemn manner in an ecumenical council.”405 But ”there never is an ecumenical council which is not confirmed or at least recognized as such by Peter’s successor.”406

885 ”This college, in so far as it is composed of many members, is the expression of the variety and universality of the People of God; and of the unity of the flock of Christ, in so far as it is assembled under one head.”407

Notera Vicar of Christ, alltså bokstavligt ”Kristi ställföreträdare”.

– Frälsning kan bara ske i och genom den katolska kyrkans försorg, medels kyrkans präster, den troendes gärningar, botgörning och sakrament. Något som strider med Jesu lära, ”frälsning genom tro och nåd allena”, och som uppställer ett hinder mellan människan och Gud, och som utesluter alla kristna som inte är medlemmar i den katolska kyrkan.


Här är en lista på icke-kristna doktriner inom den vatikanska kyrkan:

1. Prayers for the dead — 300 AD
2. Making the sign of the cross — 300 AD
3. Veneration of angels & dead saints — 375 A.D.
4. Use of images in worship — 375 A D.
5. The Mass as a daily celebration — 394 AD
6. Beginning of the exaltation of Mary; the term, ”Mother of God” applied at Council of Ephesus — 431 AD.
7. Extreme Unction (Last Rites) — 526 AD
8. Doctrine of Purgatory (Gregory I) — 593 AD
9. Prayers to Mary & dead saints — 600 AD
10. Worship of cross, images & relics — 786 AD
11. Canonization of dead saints — 995 AD
12. Celibacy of priesthood — 1079 AD
13. The Rosary — 1090 AD
14. Indulgences — 1190 AD
15. Transubstantiation (Innocent III) — 1215 AD
16. Auricular Confession of sins to a priest — 1215 AD
17. Adoration of the wafer (Host) — 1220 AD
18. Cup forbidden to the people at communion — 1414 AD
19. Purgatory proclaimed as a dogma — 1439 AD
20. The doctrine of the Seven Sacraments confirmed — 1439 AD
21. Tradition declared of equal authority with Bible by Council of Trent– 1545 AD
22. Apocryphal books added to Bible — 1546 AD
23. Immaculate Conception of Mary — 1854 AD
24. Infallibility of the pope in matters of faith and morals, proclaimed by the Vatican Council — 1870 AD
25. Assumption of the Virgin Mary (bodily ascension into heaven shortly after her death) — 1950 AD
26. Mary proclaimed Mother of the Roman Catholic Church — 1965 AD

Notera bland annat hur lägligt man år 1545 deklarerade att ”traditionen” är likställd med Bibeln, samtidigt som reformationen började ta fart. Notera också hur man fortsatt ända in i vår tid att lägga till. Framträdande under senare tid är upphöjandet av Maria, Jesu moder, till ”syndfri” medlerska mellan människor och Jesus. Det är därför många katoliker hellre ber till Maria än Jesus.

Läs mer: http://www.rapidnet.com/~jbeard/cath/general.htm


Bill Schnoebelen, som alltid är oerhört underhållande att lyssna på oavsett om man håller med om allt, talar här en hel del om detta, samt alla de ockulta inslag som finns hos katolicismen:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Innozenz3.jpg
Påve Innocentius III, som liksom alla andra påvar har ansett sig vara Jesu ställföreträdare på jorden, med nycklarna till himmelriket.

2 reaktioner till “Varför den katolska kyrkan är kättersk

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s